شرح وظایف مدیر امور دانشجویی

ایوب شافعی پور (از دانش آموختگان)

مدیر امور دانشجویی

اهم شرح وظایف: 
۱- تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی 
۲-  اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان 
۳-  تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان
۴- برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
۵- انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط 
۶- انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان
۷- نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی 
۸- نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ،تغذیه و بهداشت محیط 
۹-  برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف 
۱۰- برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها 
۱۱- نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ،شغلی و شخصی به دانشجویان
۱۲-  انعکاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه 
۱۳- بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع 
۱۴- برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی 
۱۵- اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی 
۱۶- انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته انضباطی دانشگاه
۱۷- برگزاری مداوم و منظم جلسات شورای تخصصی دانشجویی 
۱۸-  انجام سایر امور محوله مطابق دستور معاون فرهنگی و دانشجویی